مشاوران چشمه
  • دکتر روح الله صدیق
  • دانشیار روانپزشکی

    عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

    رتبه اول بورد تخصصی روان‌پزشکی سال 1391

  • دریافت مشاوره